Witamy w serwisie Sołectwa Książenice. Dzisiaj jest piątek, 20 września 2019
Statut

I. Postanowienia ogólne

§1

Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§2

 • Sołectwo Książenice jest jednostką pomocniczą gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zwaną dalej "gminą".
 • Sołectwo Książenice obejmuje terytorium o powierzchni 1 642 ha. Dokładny przebieg granic ukazuje mapa stanowiąca załącznik nr 1 do statutu.
 • Zasady tworzenia, znoszenia lub zmiany granic sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy określa statut gminy.
 • W sołectwie nie tworzy się jednostek niższego rzędu.
 • Organizację i zakres działania sołectwa określa niniejszy statut, zwany dalej "statutem".

II. Zakres działania i zadania sołectwa

§3

 • Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzonemu przez Radę Miejską służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.
 • Organy sołectwa w sprawach należących do jego zakresu działania, mają dostęp do materiałów i informacji z jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta na prawach wynikających dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta z instrukcji i zarządzeń dot. obiegu dokumentów.

§4

Do zadań sołectwa należy:
 • działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli o zwartej zabudowie,
 • reprezentowanie interesów społeczności sołectwa względem organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,
 • organizowanie zbiorowej działalności społeczności sołectwa w sprawach publicznych mających znaczenie dla sołectwa, gminy, województwa, kraju,
 • współdziałanie z organami gminy i miasta oraz ze szkołami, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania a także z innymi sołectwami i dzielnicami gminy i miasta,
 • uczestniczenie w komisjach:
  • konkursowych wybierających dyrektorów miejsko-gminnych placówek działających w sołectwie z wyjątkiem postępowań konkursowych regulowanych ustawowo (np. szkoły),
  • odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Gminę i Miasto, realizowanych na obszarze sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem zadań finansowanych ze środków sołectwa,
 • wnioskowanie do organów Gminy i Miasta oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze sołectwa, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:
  • lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,
  • organizacji usług zdrowotnych,
  • likwidacji samowoli budowlanej,
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu sołectwa, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,
  • wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla sołectwa w trybie ustalonym przez Radę Miejską,
  • nazw ulic, placów czy obiektów,
 • opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej, a w szczególności:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru sołectwa,
  • inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,
  • tworzenia lub likwidacji palcówek oświaty i upowszechniania kultury,
  • innych spraw przekazanych sołectwu do zaopiniowania przez Radę Miejską lub Burmistrza,
  • zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie Gminy,
 • ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania Gminy i Miasta na terenie sołectwa,
 • przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania sołectwa.

§5

Sołectwo posiada kompetencje opiniotwórcze przy wyborze szczegółowych zadań w następujących dziedzinach (zadania powierzone):
 • prace remontowe szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola,
 • prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia,
 • tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,
 • budowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem,
 • lokalne wydarzenia kulturalne,
 • zbycia nieruchomości komunalnych na terenie sołectwa.

§6

 • Sołectwo korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałami Rady Miejskiej w zarząd sołectwa oraz rozporządza dochodami z tego źródła.
 • Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
 • Sołectwo korzysta z mienia komunalnego przekazanego uchwałą Rady Miejskiej w zarząd. Przekazanie sołectwu mienia w zarząd może nastąpić wyłącznie na wniosek zebrania wiejskiego. Podstawą przejęcia jest protokół zdawczo-odbiorczy. Zarząd powyższy polega na:
  • bieżącej eksploatacji mienia i utrzymywaniu go w stanie nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia,
  • wynajmowaniu, wydzierżawianiu, użyczaniu lub oddaniu osobom trzecim do korzystania na podstawie umów podobnych.

§7

Sołectwu przysługuje inicjatywa dla dochodzenia swoich praw w sprawach gospodarowania mieniem.

§8

Rada Miejska jest zobowiązana sfinansować zaakceptowane przez siebie inwestycje sołectwa, a w szczególności te, które przynoszą korzyści również innym sołectwom gminy.

§9

Organy gminy i miasta powiadamiają niezwłocznie sołectwo o podejmowanych i projektowanych rozstrzygnięciach. Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma Sołtysowi, chyba że organy gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. Nieudzielenie opinii w ww. terminie oznacza akceptację dla projektowanych przez władze gminy rozstrzygnięć.

§10

Na wniosek Burmistrza poparty pozytywna opinią Zebrania Wiejskiego, Rada Miejska może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

III. Organy sołectwa

 • Zebranie Wiejskie.
 • Sołtys.

§11

 • Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie.
 • Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy stale zamieszkali w sołectwie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w tym umieszczeni w prowadzonym dla terenu sołectwa rejestrze wyborców zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP.

§12

 • Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.
 • Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
  • opiniowanie spraw określonych wyżej w §4 pkt 7, lit. a, b, e, oraz §5 lit. c, d, i §10,
  • wnioskowanie w sprawach określonych wyżej w §4 pkt 6 lit. a, b, d, e, g, h,
  • wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie tych organów,
  • decydowanie o sposobie korzystania z mienia przekazanego sołectwu w zarząd,
  • określenie celów wydatkowania środków budżetowych własnych sołectwa,
  • decydowanie o podejmowaniu czynów społecznych z jednoczesnym powołaniem społecznych komitetów czynów społecznych,
  • zezwalanie na występowanie do Rady Miejskiej z wnioskiem o zgodę na zbycie składników mienia przekazanego w zarząd lub nabytego ze środków pozostających w dyspozycji sołectwa.

§13

 • Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 30 mieszkańców.
 • Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na Zebraniu.

§14

 • Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nieobecności wyznaczona przez Sołtysa osoba spośród członków Rady Sołeckiej. Wyznaczenie to nastąpić winno na pierwszym po wyborach posiedzeniu Rady Sołeckiej z możliwością zmian w trakcie kadencji na posiedzeniu Rady.
 • Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Sołeckiej względnie na pisemny wniosek 20 członków uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu.
 • Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie Wiejskie na wniosek organów gminy w terminie przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie Zebrania jest zobowiązany podać temat na 7 dni przed terminem zebrania.
 • Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła Zebrania na wniosek organów gminy lub w przypadku określonym wyżej w ust. 2 zwołuje Burmistrz lub upoważniona przez Burmistrza osoba. Termin zebrania podaje się wówczas do wiadomości mieszkańców, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej na 7 dni wcześniej. Zebranie takie prowadzi osoba wybrana na Zebraniu.
 • Osoby zwołujące Zebranie Wiejskie (sołtys lub osoba o której mowa w ust. 1 mogą każdorazowo powiadomić Burmistrza o zwołaniu zebrania na 7 dni przed jego terminem.

§15

Sołtys winien przynajmniej raz w roku w terminie do końca maja, zwołać Zebranie Wiejskie celem przedstawienia sprawozdania ze swojej bieżącej działalności oraz Rady Sołeckiej a także z wykonania wydatków finansowych. W przypadku nie zwołania takiego Zebrania zwołuje je Burmistrz powiadamiając o tym mieszkańców i Sołtysa w terminie najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. W razie odmowy prowadzenia tak zwołanego zebrania przez Sołtysa, prowadzi je osoba wyznaczona przez Burmistrza w informacji o zwołaniu zebrania.

§16

Obradom zebrania przewodniczy Sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego obrad. Obrady zebrania są protokołowane. Protokolanta wybiera zebranie na wniosek przewodniczącego obrad. Protokół i uchwały zebrania podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

§17

Sołtys ogłasza uchwały przez rozplakatowanie

§18

Organem wykonawczym jest Sołtys.

§19

 • Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem.
 • W szczególności Sołtys:
  • wykonuje zadania z zakresu administracji określonych w ustawach szczegółowych,
  • utrzymuje stały kontakt z organami gminy,
  • kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,
  • udziela pomocy podróżnym i turystom,
  • wykonuje bieżący zarząd mieniem pozostającym w gestii sołectwa,
  • uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie sołectwa,
  • reprezentuje sołectwo w sprawach publicznych,
  • opiniuje ulgi z zakresu podatków i opłat,
  • prowadzi rozliczenia finansowe sołectwa,
  • występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi w tym o przyznanie zasiłków.
 • Wydawanie środków oraz przyjęcie zobowiązań o wartości przekraczającej 10% środków budżetowych sołectwa poddaje się opinii Rady Sołeckiej. Oświadczenie woli w zakresie zarządu mieniem pozostającym w gestii sołectwa składa Sołtys, a w przypadku niemożności uczestniczenia w dokonaniu czynności prawnej przez wyżej wymienionego, oświadczenia woli może składać Burmistrz w konsultacji z Radą Sołecką.

§20

W skład Rady Sołeckiej wchodzi - poza sołtysem jako jej przewodniczącym, do 15 członków. O ostatecznej ilości decyduje Zebranie Wiejskie wybierające Radę.

§21

 • Do zadań Rady Sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczych oraz wyrażanie opinii w sprawach zarządu mieniem pozostającym w gestii sołectwa, a ponadto:
  • opiniowanie prac specjalistycznych finansowych ze środków sołectwa,
  • opiniowanie o zakupach sprzętu, wyposażenia materiałów itp. ze środków sołectwa,
  • inicjowanie czynów społecznych,
  • organizacja imprez wiejskich w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,
  • opiniowanie o najmie, dzierżawie i innych formach prowadzenia obiektów pozostających w zarządzie sołectwa,
  • opiniowanie sposobu korzystania z lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.
 • Rada Sołecka może wybierać skarbnika również spoza swojego składu, który ma wówczas prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady. Jego zadaniem byłaby pomoc dla Sołtysa w prowadzeniu gospodarki finansowej sołectwa.
 • Sołtys informuje Radę Sołecką o swojej pracy za okres pomiędzy posiedzeniami Rady.

IV. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

§22

 • Sołtysa wybiera się w głosowaniu powszechnym, tajnym, bezpośrednim i równym. Zasady przeprowadzenia wyborów określa załącznik nr 2 do statutu.
 • Radę sołecką wybiera się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów na Zebraniu Wiejskim pierwszym po wyborach Sołtysa.

§23

 • Kandydatów na członków Rady Sołeckiej zgłaszają Sołtys lub osoby uprawnione do głosowania bezpośrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem na piśmie.
 • Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania w liczbie 5-7 osób. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na powyższe funkcje.
 • Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie obrad zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.
 • Zgłaszający kandydata zobowiązany jest uzasadnić kandydaturę.
 • Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczając na nich kandydatów w kolejności alfabetycznej. Karty opatruje się pieczęcią sołectwa. Komisja opracowuje protokół z głosowania. Karta, która nie odpowiada powyższym wymogom jest kartą nieważną i nie jest brana pod uwagę przy liczeniu głosów.
 • Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na zebraniu, za okazaniem dokumentu tożsamości (ze zdjęciem) i potwierdzeniem odbioru karty na liście obecności. Przy oddawaniu głosu do jednej tylko urny, komisja sprawdza dokument tożsamości (jak wyżej), z którego musi wynikać prawo udziału w zebraniu (fakt zamieszkiwania w sołectwie). Głos oddaje się tylko do jednej urny. Oddając głos, wyborca okazać winien Komisji dokument tożsamości ze zdjęciem dla potwierdzenia przez nią na wyżej wymienionej liście obecności, faktu oddania głosu.
 • Głosuje się przez postanowienie znaku "X" obok nazwiska kandydata na którego oddaje się głos. Dla ważności głosów przy wyborze rady sołeckiej należy postawić maksimum tyle znaków "X" ilu wybiera się członków Rady.

§24

Członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

§25

Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci którzy uzyskają kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów a przekroczony zostanie limit składu Rady, głosowanie powtarza się z ograniczeniem do kandydatów z tą samą liczbą głosów.

§26

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. Liczy się ona od daty wyboru i kończy z dniem wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję. Nowe wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach tego roku, w którym upływa kadencja. Rokiem tym jest drugi pełny rok kadencji Rady Miejskiej.

§27

 • Odwołanie Rady Sołeckiej, względnie poszczególnych jej członków, może nastąpić przed upływem kadencji na pisemny wniosek najmniej 30 osób uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu, zawierający uzasadnienie odwołania. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków wymaga uzyskania także opinii sołtysa i może nastąpić w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. Wymóg ważności zebrania określony wyżej w §13 ust. 1 obowiązuje i dla momentu głosowania.
 • Odwołanie Sołtysa może nastąpić na wniosek najmniej tylu mieszkańców sołectwa ile ważnych głosów otrzymał w wyborach. Odwołania dokonuje się na Zebraniu Wiejskim w obecności najmniej tylu osób ile zebrano podpisów, w głosowaniu tajnym ale liczbą głosów nie mniejszą niż ta, którą Sołtys uzyskał w trakcie wyborów.

§28

Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację ze sprawowanych funkcji. Rezygnację przyjmuje Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Nie rozpatrzenie rezygnacji w ciągu miesiąca od daty jej złożenia, skutkuje jej przyjęciem przez tzw. "przemilczenie". Sołtys składa rezygnację wyłącznie na piśmie na ręce Burmistrza, a członkowie Rady składają ją Sołtysowi.

§29

 • Mandat Sołtysa bądź członka Rady wygasa w następujących przypadkach:
  • utraty biernego prawa wyborczego,
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • śmierci.
 • Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Nierozpatrzenie sprawy w ciągu miesiąca od daty jej zaistnienia skutkuje stwierdzeniem
 • wygaśnięcia przez tzw. "przemilczenie".
 • Inicjatywa w powyższych sprawach należy do Sołtysa lub Burmistrza.

§30

Nowe wybory w przypadkach opisanych w §§27-29, winne być przeprowadzone do 30 dni od odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu i do 60 dni od odwołania Rady Sołeckiej lub któregoś z jej członków, względnie wygaśnięcia mandatu. Tak wybrany Sołtys bądź Rada Sołecka (członek Rady) pełnią funkcję do końca danej kadencji.

V. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa

§31

 • Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Kontrole mogą być problemowe i sprawdzające zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Radę.
 • Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności.
 • Sołtys przekazuje Radzie Miejskiej uchwały Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej do 14 dni od ich podjęcia. O ważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska w formie uchwały do 60 dni od jej otrzymania. Nie zachowanie 14 dniowego terminu skutkuje możliwością podjęcia przez Radę uchwały o nieważności do roku od daty podjęcia uchwały przez zebranie lub radę sołecką.
 • Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy i Miasta lub upoważnione przez Radę Miejską lub Burmistrza osoby mają prawo:
  • wglądu do dokumentacji,
  • dokonywania wizytacji i uczestniczenia w zebraniach organów sołectwa.
 • Rada Miejska i Burmistrz udzielają pomocy Sołtysowi w zakresie jego działalności. Burmistrz udziela pomocy o charakterze organizacyjnym i administracyjno-gospodarczym, w tym również przy organizacji wyborów do organów sołectwa.

§32

W razie powtarzającego się naruszenia przez organy sołectwa przepisów prawa, Rada Miejska, na wniosek 1/4 jej ustawowego składu, Burmistrza lub co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania z obszaru sołectwa, może odwołać sołtysa i radę sołecką. W takim przypadku przeprowadza się na zebraniu wiejskim wybory nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej. Przepis §30 stosuje się odpowiednio.

VI. Gospodarka finansowa

§33

Środki finansowe sołectwa stanowią:
 • fundusze wydzielone w budżecie gminy,
 • środki z prowadzenia działalności gospodarczej oraz inne dochody z imprez organizowanych przez sołectwo,
 • środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa,
 • dotacje z budżetu gminy na sfinansowanie zadań sołectwa,
 • środki z mienia zarządzanego przez sołectwo,
 • inne dochody przewidziane przepisami prawa.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

§34

Nabyte przez sołectwo składniki mienia stają się z chwilą nabycia mieniem komunalnym pozostającym w zarządzie sołectwa.

§35

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§36

Interpretację statutu przeprowadza Rada Miejska.

Załącznik nr 2 do statutu Ordynacja wyborcza na sołtysa

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

Ordynacja niniejsza ustala zasady i tryb wyboru Sołtysa.

§2

 • Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
 • Głosować można tylko osobiście.

§3

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na Sołtysa ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje w sołectwie (jest ujęty w rejestrze wyborców).

§4

Nie mają prawa wybierania osoby:
 • pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
 • pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§5

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do Rady Miejskiej, umieszczonej w rejestrze wyborców dla terenu sołectwa.

§6

 • Wybory Sołtysa zarządza w drodze uchwały Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy, najpóźniej 45 dni przed dniem wyborów.
 • Uchwała, o której mowa w ust. 1 określa dni, w których upływają terminy przewidziane w niniejszej ordynacji wyborczej (kalendarz wyborczy).
 • Uchwałę powyższą podaje się do publicznej wiadomości.

§7

Wybory, przeprowadzone być winne najpóźniej do 30 listopada roku w którym upływa koniec kadencji sołtysa.

Rozdział II Obwody głosowania

§8

 • Okręgiem wyborczym jest sołectwo.
 • Głosowanie przeprowadza się w obwodzie głosowania, który pokrywa się z okręgiem wyborczym.
 • Komisja Wyborcza dla Gminy i Miasta, na wniosek Burmistrza, wyznacza w sołectwie siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej.
 • Uchwałę taką podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa przez rozplakatowanie obwieszczeń najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów.

Rozdział III Spisy wyborców

§9

 • Burmistrz Gminy i Miasta zarządza sporządzenie spisu wyborców zamieszkałych na terenie sołectwa wg stanu na dzień sporządzenia spisu - nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą wyborów.
 • W spisie wyborców wymienia się nazwisko, imię i imię ojca, datę urodzenia i adres zamieszkania wyborcy i uwzględnia się miejsce na podpis.
 • Spis sporządza się w 1 egzemplarzu, dla obwodu głosowania.
 • Spis sporządza się w oparciu o istniejący w Urzędzie Gminy i Miasta rejestr wyborców.

Rozdział IV Organy wyborcze

§10

Burmistrz Gminy i Miasta:
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego,
 • zapewnia Komisjom Wyborczym lokale, środki finansowe, techniczne i organizacyjne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia wyborów,
 • rozpatruje skargi na działalność Komisji Wyborczej dla Gminy i Miasta,
 • podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniku wyborów,
 • przekazuje Radzie Miejskiej informacje o przebiegu i wynikach wyborów.

§11

 • Dla przeprowadzenia wyborów Burmistrz powołuje Komisję Wyborczą dla Gminy i Miasta najpóźniej na 38 dni przed dniem wyborów, zwaną dalej Miejską Komisją, w składzie 3 osób.
 • Miejska Komisja powołuje Obwodową Komisję najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów, ustalając skład osobowy spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na Sołtysa. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż skład Komisji, wybór następuje w drodze losowania.

§12

Do zadań Miejskiej Komisji należy:
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ordynacji wyborczej przez Obwodowe Komisje Wyborcze,
 • zapewnienie we współdziałaniu z Burmistrzem organizacji wyborów,
 • określenie zasad funkcjonowania Obwodowych Komisji Wyborczych,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Obwodowych Komisji Wyborczych oraz udzielanie, w miarę potrzeby Obwodowej Komisji Wyborczej wytycznych i wyjaśnień,
 • zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich Obwodowym Komisjom Wyborczym,
 • rejestrowanie kandydatów na Sołtysa,
 • zarządzenie drukowania obwieszczeń oraz ich dostarczenie do Obwodowych Komisji Wyborczych,
 • ustalenie zbiorowych wyników wyborów i zarządzenie ich ogłoszenia,
 • rozpatrywanie protestów wyborczych,
 • przesyłanie sprawozdań z przebiegu wyborów wraz z wynikami wyborów Burmistrzowi i Radzie Miejskiej,
 • na podstawie protokołu wyników wyborów wydawanie zaświadczeń o wyborze.

§13

Do zadań Obwodowych Komisji Wyborczych należy:
 • podawanie do wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów i danych o kandydatach przez rozplakatowanie na obszarze danego obwodu,
 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej oraz przesłanie protokołów głosowania do Miejskiej Komisji.

§14

W skład Komisji Wyborczych wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz do 3 członków.

§15

 • Osoba wchodząca w skład Komisji Wyborczej traci członkostwo Komisji w przypadku zgłoszenia kandydatury na Sołtysa.
 • Osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczych mogą otrzymać diety. Wysokość diet wynosi 5% obowiązującego aktualnie minimalnego wynagrodzenia.

§16

Miejska Komisja ustala:
 • wzory pieczęci wyborczych,
 • wzory protokołów rejestracji kandydatów na Sołtysa,
 • wzory kart do głosowania,
 • wzory protokołów głosowania i ustalenia wyników wyborów,
 • wzory zaświadczeń o wyborze,
 • wzór zgłoszenia kandydata na Sołtysa.

§17

Komisje wyborcze rozwiązuje organ, który je powołał po zakończeniu ich działalności.

Rozdział V Zgłaszanie kandydatów na sołtysa

§18

 • Kandydatów na Sołtysa zgłasza się do Miejskiej Komisji najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów.
 • Liczba zgłoszonych kandydatów musi wynosić najmniej dwóch.
 • W przypadku nie spełnienia wymogów zawartych w ust. 2 termin rejestracji przedłuża się o 5 dni, o czym zawiadamia się mieszkańców. W przypadku braku wymaganej ilości kandydatów wyborów nie przeprowadza się.
 • Zgłaszając kandydatów na sołtysa należy podać jego nazwisko, imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania.
 • Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

§19

 • Zgłoszenie kandydata na Sołtysa powinno być podpisane, przez co najmniej 50 mieszkańców sołectwa, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
 • Wyborca podpisując zgłoszenie kandydata obok podpisu podaje czytelnie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL.
 • Wyborca może złożyć podpis na więcej niż jednej liście poparcia.

§20

 • Miejska Komisja niezwłocznie rejestruje kandydaturę zgłoszoną zgodnie z przepisami, sporządzając protokół rejestracji zgłoszenia i zawiadamia o tym zgłaszających. Zgłoszenia dokonuje kandydat lub pierwsza osoba na liście poparcia.
 • Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających.
 • Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje inne wady, komisja wzywa do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.
 • Decyzje stwierdzającą nieważność zgłoszenia kandydata zgłaszający mogą zaskarżyć w ciągu 3 dni do Burmistrza.
 • Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczna.

§21

 • Po upływie terminu rejestracji kandydatów, z uwzględnieniem §20 pkt 4, Miejska Komisja ustala w porządku alfabetycznym wykaz kandydatów na Sołtysa.
 • Po ustaleniu wykazu kandydatów Miejska Komisja zarządza wydrukowanie obwieszczeń, zawierających dane o zarejestrowanych kandydatach.
 • Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, rozplakatowuje Miejska Komisja najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

§22

 • Miejska Komisja skreśla z rejestru nazwisko kandydata, który zmarł, utracił bierne prawo wyborcze lub wycofał zgodę na kandydowanie.
 • O skreśleniu nazwiska kandydata Komisja niezwłocznie powiadamia wyborców.
 • Informacja o skreślonym kandydacie (kandydatach) powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej.
 • Jeżeli wskutek skreślenia nazwiska kandydata liczba kandydatów jest mniejsza niż 2, wyborów nie przeprowadza się.

Rozdział VI Karty do głosowania

§23

 • Drukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja na podstawie ustalonego rejestru kandydatów.
 • Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie w porządku alfabetycznym.
 • Karta do głosowania może być zadrukowana tylko jednostronnie.
 • Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Miejskiej Komisji.
 • Karta zawiera nazwisko i imię, miejsce z prawej strony na postawienie znaku "x" i pouczenie o ważności głosu.

Rozdział VII Głosowanie

§24

 • Głosowanie odbywa się w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej, bez przerwy, między godziną 8.00 a 18.00.
 • Najpóźniej w dniu głosowania przed otwarciem lokalu Komisja Miejska dostarcza obwodowej komisji wszystkie dokumenty ( karty do głosowania, spis wyborców, protokół, pieczęć, materiały biurowe).
 • W dniu głosowania zabroniona jest jakakolwiek forma kampanii i agitacji wyborczej.

§25

Przed rozpoczęciem głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy na swoim miejscu znajdują się spisy wyborców, po czym Komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą.

§26

Przez cały czas trwania głosowania w lokalu wyborczym powinny być obecne co najmniej 2 osoby, w tym przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej lub jego zastępca.

§27

Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej czuwa nad zachowaniem tajności głosowania oraz nad porządkiem w lokalu wyborczym.

§28

 • Przed wydaniem karty do głosowania komisja wyborcza sprawdza tożsamość wyborcy i czy dana osoba jest objęta spisem wyborców (każdy dokument ze zdjęciem jest podstawą stwierdzenia tożsamości).
 • Wydając wyborcy kartę do głosowania komisja zaznacza to w spisie wyborców przy jego nazwisku. Otrzymując kartę do głosowana, wyborca składa również własnoręczny podpis przy swoim nazwisku na spisie wyborców.

§29

Wyborca nie umieszczony w spisie wyborców zostanie dopisany do spisu w dniu wyborów, jeżeli z zapisu wyłącznie w jego dowodzie osobistym wynika, że jest zameldowany w sołectwie.

§30

 • Wyborca stawia znak "X" w pustym kwadracie umieszczonym przy nazwisku wybranego kandydata.
 • Głos jest ważny, jeżeli liczba wskazań wynosi jeden.
 • Jakiekolwiek skreślenia, oprócz wymienionych w ust. 1 jak również dopiski nie wpływają na ważność oddanego głosu.

§31

 • W razie konieczności przerwania głosowania, Komisja pieczętuje urnę i oddaje ją na przechowanie przewodniczącemu.
 • Po podjęciu głosowania Komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie nie zostały naruszone.

Rozdział VIII Ustalenie wyników głosowania

§32

 • Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.
 • Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania oraz - po otwarciu urny wyborczej - ustala się liczbę oddanych głosów.
 • Po ustaleniu liczby głosów ważnych, obwodowa komisja wyborcza przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

§33

 • Obwodowa Komisja Wyborcza sporządza w 2 egzemplarzach protokół głosowania.
 • W protokole należy wymienić liczbę:
  • osób uprawnionych do głosowania,
  • oddanych głosów,
  • głosów nieważnych,
  • głosów ważnych,
  • głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
 • W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania, jak również podaje się istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
 • Protokół podpisują wszyscy członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej obecni przy obliczaniu wyników głosowania.
 • Protokół opatruje się pieczęcią Komisji.

§34

 • Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Obwodowa Komisja Wyborcza podaje wyniki głosowania do wiadomości publicznej przez wywieszenie kopii protokołu w jej siedzibie.
 • Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej dostarcza niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie 2 egzemplarze protokołu Miejskiej Komisji wraz z całą dokumentacją wyborczą, w tym kartami wyborczymi.

Rozdział IX Ustalenie wyników wyborów

§35

 • Na podstawie protokołów otrzymanych od Obwodowych Komisji Wyborczych Miejska Komisja ustala wyniki w sołectwie.
 • Za wybranego Sołtysem uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.
 • Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie pomiędzy tymi kandydatami przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji w obecności członków Komisji oraz zainteresowanych kandydatów. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.
 • Kopię protokołu wyników wyborów Miejska Komisja przekazuje nowo wybranemu sołtysowi wraz z zaświadczeniem o wyborze. Czyni się to na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

Rozdział X Protesty wyborcze

§36

 • W ciągu 7 dni od daty wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów niniejszej ordynacji dotyczących przebiegu głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.
 • Protest może wnieść każdy wyborca zamieszkały w sołectwie, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców.
 • Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji.
 • Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
 • Miejska Komisja rozpoznaje protesty w ciągu 7 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów
 • w składzie 3 członków, z udziałem zainteresowanych i przewodniczących właściwych Komisji Wyborczych.
 • Miejska Komisja pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną w myśl przepisów ust. 2 lub nie spełniający warunków określonych w ust. 1.

§37

 • Miejska Komisja rozpoznając protesty rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru Sołtysa.
 • Miejska Komisja, orzekając o nieważności wyborów, stwierdza wygaśniecie mandatów lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze.
 • Na orzeczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zainteresowanym i przewodniczącemu właściwej Komisji Wyborczej przysługuje, w ciągu 3 dni od daty doręczenia orzeczenie, zażalenie do Rady Miejskiej. Rada Miejska rozpoznaje sprawę na najbliższej sesji; na rozstrzygnięcie Rady Miejskiej nie przysługuje środek zaskarżenia.

§38

 • Podjęcie wskazanych czynności wyborczych zarządza Burmistrz w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania, o którym mowa w §36.
 • Wygaśniecie mandatu, o którym mowa w §36, następuje z dniem podania zarządzenia Burmistrza do publicznej wiadomości.

§39

 • Wskazane czynności wyborcze przeprowadzają te same Komisje Wyborcze, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszych.
 • Jeżeli podstawą były zarzuty odnoszące się do Komisji Wyborczych lub nieprawidłowości w spisie wyborców, powołuje się nowe komisje lub sporządza nowe spisy.
 • Wyniki przeprowadzonych czynności wyborczych podaje się w sposób określony w niniejszych przepisach.

Rozdział XI Ważność wyborów i ogłoszenie wyników

§40

Ważność wyborów stwierdza Rada Miejska na podstawie opinii Miejskiej Komisji oraz Burmistrza.

§41

Wyniki wyborów ogłasza Burmistrz na podstawie protokołu Miejskiej Komisji, po stwierdzeniu ich ważności przez Radę Miejską.

§42

 • W przypadkach określonych powyżej w §§18 ust. 3, §22 ust. 4, §37 ust. 2 wyborów Sołtysa dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane przez Burmistrza, najpóźniej przed upływem kadencji poprzedniego Sołtysa. Wyborów na Zebraniu dokonują mieszkańcy umieszczeni w spisie wyborców, obecni na zebraniu w liczbie najmniej 50 osób, w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, największą ilością ważnych głosów na nieograniczoną liczbę kandydatów zgłoszonych na Zebraniu. Zgłoszone kandydatury należy uzasadnić.
 • Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 7 osób. Nie mogą wchodzić w jej skład kandydaci na Sołtysa.
 • Głosuje się na kartach z pieczęcią sołectwa, na kandydatów wpisanych w porządku alfabetycznym poprzez postawienie znaku "X" obok kandydata, na którego oddaje się głos. Dla ważności głosu należy postawić tylko jeden znak "X". Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów uzyskałoby jednakową ilość głosów, głosowanie powtarza się umieszczając na karcie do głosowania tylko tych kandydatów. Karta, która nie odpowiada powyższym wymogom jest kartą nieważną i nie jest brana pod uwagę przy liczeniu głosów.
 • Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na Zebraniu, za potwierdzeniem na liście obecności i po okazaniu dokumentu tożsamości (ze zdjęciem). Przy oddawaniu głosu do jednej tylko urny komisja skrutacyjna sprawdza dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego wynika prawo udziału w Zebraniu (fakt zamieszkiwania w sołectwie). Głos oddaje się tylko do jednej urny. Oddając głos, wyborca okazać winien Komisji dokument tożsamości ze zdjęciem dla potwierdzenia przez nią na wyżej wymienionej liście obecności, faktu oddania głosu.
Newsletter:
chcesz być informowany o tym co dzieje się w naszym Sołectwie?

Zapisz się do newslettera!