Witamy w serwisie Sołectwa Książenice. Dzisiaj jest poniedziałek, 24 kwietnia 2017
Rada Sołecka
Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

Organami sołectwa są:
  • zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,
  • sołtys - organ wykonawczy,
  • Rada Sołecka - organ wspomagający sołtysa.
Zebranie wiejskie sprawuje nadzór nad sołtysem i Radą Sołecką. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, które reprezentuje sołectwo na zewnątrz, kieruje jego bieżącymi sprawami i realizuje uchwały zebrania wiejskiego. Sołtysem może zostać wybrany każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Kadencja sołtysa trwa 4 lata, licząc od daty wyboru. Sołtys może brać udział w sesji Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

Rada Sołecka kadencji 2012 - 2016:

Sołtys: Marek Szczech

skład Rady Sołeckiej:
Marek Czarnecki
Zofia Dymorz
Janina Gańczorz
Andrzej Kania
Grzegorz Kubasa
Edward Kucharczyk
Marcin Markiewka
Grzegorz Mazur
Bronisław Morgała
Bronisław Piecha
Andrzej Podorski
Eugeniusz Radecki
Józef Skopek
Józef Skupień
Damian Szymura
Newsletter:
chcesz być informowany o tym co dzieje się w naszym Sołectwie?

Zapisz się do newslettera!